deutsch :: English :: norsk
Signet der Landeshauptstadt Kiel

Traktaten mellom Danmark og Sverige i en ny tysk oversettelse

Med Kielfreden, den 14. januar 1814, ble Danmark tvunget til å gå over til alliansen mot Napoleon og sammen med traktatlandene Sverige og England. Dessuten bestemte og ordnet Kieltraktaten at Danmark skulle avstå kongeriket Norge, som landet hittil hadde vært i personalunion med, til Sverige. Utstillingen og boken konsentrerer seg om traktatens dansk-svenske del.

I anledning Kielfredens 200-års jubileum har Johannes Rosenplänter laget en ny tysk oversettelse av den franske originalteksten slik den ble trykt av trykkeriet Jean Frederic Schutz, København 1814, og han har også tilføyd  mellomtitler.

Den nye tyske oversettelsen finnes her.